Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten en diensten

die vanuit "Gloerich Company" worden georganiseerd.
Aangepast op 5 juli 2019

Aanmelding:

Aanmelding voor de lessen dient te gebeuren middels een volledig ingevuld aanmeldingsformulier. Minderjarige cursisten kunnen zich alleen inschrijven met toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving, die daarmee bindend is.

 

Lesvormen:
Er is mogelijkheid van individuele of groepslessen.
Groepslessen kunnen alleen doorgaan indien zich er voldoende leerlingen van eenzelfde niveau en leeftijdsgroep aanmelden. Indien een groepsles niet door kan gaan krijgt u daarover bericht en heeft u de mogelijkheid een andere lesvorm te kiezen.

 

Inschrijving en opzegging:
Een inschrijving geldt voor het hele lopende seizoen.
Inschrijving wordt met wederzijds overleg verlengd voor het volgende seizoen. Tussentijdse inschrijving is mogelijk, uiteraard indien er plaats is. Het lesrooster wordt aan het begin van het cursusjaar na overleg met leerlingen en ouders gemaakt. Opzegging van de lessen voor het volgende seizoen schriftelijk voor 1 juli. Tussentijdse opzegging is mogelijk met een opzegtermijn van 3 maanden.

 

Betaling:
Voor de betaling van het lesgeld is er keuze uit: betaling ineens,betaling in twee termijnen of betaling in 12 maandelijkse termijnen. Betaling binnen 30 dagen na de factuurdatum middels een bank overboeking of bij maandbetaling middels een door de cursist zelf geactiveerde automatische afschrijving. Bij uitblijven van de betaling behoudt de docent het recht de lessen stop te zetten; de vordering op het openstaande bedrag blijft bestaan. Administratiekosten eerste aanmanig €10,-. Alle verdere kosten die gemaakt moeten worden bij uitblijvende betaling zijn voor rekening van de cursist.

 

Cursusjaar:
Het cursusjaar bevat 34 lesweken. (17 lesweken voor de leerlingen 1 x in de twee weken) Daardoor kan er soms in het schooljaar een les uitvallen. De planning van deze uitval heeft meestal te maken met de concertpraktijk van de docent. U wordt hierover altijd tijdig geïnformeerd.

 

Ziekte van de docent:
In geval van ziekte/arbeidsongeschiktheid van de docent korter dan drie aaneengesloten weken wordt geen lesgeld gerestitueerd.
In geval van langerdurende ziekte/ arbeidsongeschiktheid van de docent wordt een invaldocent gezocht, die tijdelijk de lessen waarneemt.
Mocht er toch een langere periode van lesuitval zijn dan wordt aan het eind van het seizoen het aantal lesweken minder dan 31 (34 minus de eerste drie ziekteweken) op de nota in mindering gebracht.

 

Ziekte van de leerling:
In geval van ziekte van de leerling korter dan vier aaneengesloten lesweken, word geen lesgeld gerestitueerd. Duurt de ziekte van de leerling langer dan vier aaneengesloten weken dan wordt het lesgeld gerestitueerd vanaf de vijfde lesweek van de ziekte.

 

Verhindering van de docent:
Bij verhindering van de docent behoudt deze het recht, in overleg, een inhaalles te plannen op een ander tijdstip als de gebruikelijke lestijd. Bij verhindering van de cursist is de docent niet verplicht een inhaalles te plannen. Er is in dat geval ook geen recht op verrekening van het lesgeld.

 

BTW plicht:
Voor cursisten van 21 jaar en ouder breng ik 21% BTW in rekening. Deze is al opgenomen in de “tarieven volwassenen”

Gloerich Company | Gloerich Company is de maatschap van Jasper Gloerich en Edith Gloerich-Stegeman.

 

Alle info op deze website staat onder copyright van GLOERICH COMPANY.

 

Gloerich Company | Gloerich Company is ingeschreven in het Handelsregister onder KvK nummer 74097784.